Hoạt chất diệt côn trùng

Hoạt chất diệt côn trùng

HOẠT CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG LÀ GÌ

Dựa vào NGHỊ ĐỊNH 91/2016/NÐ-CP VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ của Chính phủ, xem đầy đủ nghị định tại đây

Hoạt chất diệt côn trùng là chất có hoạt tính diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn là hóa chất có chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khuẩn ở dạng kỹ thuật dùng đ gia công chế biến thành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là hóa chất).

Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn là sản phẩm có chứa hoạt chất diệt côn trùng, diệt khun, có tên thương mại riêng và được sử dụng trực tiếp để diệt côn trùng, diệt khun dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế (sau đây gọi tắt là chế phẩm).

DANH MỤC HOẠT CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG

Dưới đây là các loại hoạt chất trong chế phẩm diệt côn trùng.

HOẠT CHẤT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

Theo Thông tư Số 9/2018/TT-BYT ngày 27/4/2018 Quy định về Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế thì bao gồm những hoạt chất sau:

Alpha-Cypermethrin,

Xem chi tiết thông tư tại đây

HOẠT CHẤT CẤM SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Theo THÔNG TƯ 47/2017/TT-BYT VỀ DANH MỤC HOẠT CHẤT CẤM SỬ DỤNG VÀ HẠN CHẾ PHẠM VI SỬ DỤNG TRONG CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ TẠI VIỆT NAM DO BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ BAN HÀNH

Thì danh mục các hóa chất bị cấm bao gồm: Aldrin

Rate this post
Tagged on:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0903 682 456
0903 682 456