Các Điều khoản này chi phối việc bạn truy cập, sử dụng tất cả nội dung, Sản phẩm và Dịch vụ có sẵn trên trang web Pestakill.com (“sau đây gọi tắt là Dịch vụ”) do Pestakill điều hành (“Sau đây gọi tắt là chúng tôi”).

Quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của chúng tôi phải được bạn chấp nhận mà không sửa đổi tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này cũng như tất cả các quy tắc và chính sách hoạt động khác được công bố và đôi khi có thể được chúng tôi công bố.

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản của Thỏa thuận thì bạn không được truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Sở hữu trí tuệ

Các nội dung về sản phẩm và dịch vụ trên Website này là dựa trên sự sáng tạo của riêng Chúng tôi, bên cạnh đó là các thông tin thông số sản phẩm do Nhà sản xuất hàng hóa cung cấp. Đây là các sản phẩm trí tuệ của Chúng tôi. Chúng tôi nghiêm cấm các đơn vị, trang web không liên quan sử dụng lại nội dung hay các hình ảnh trên Pestakill.com.

Thỏa thuận này không chuyển từ Chúng tôi sang bạn bất kỳ tài sản trí tuệ nào của Chúng tôi hoặc bên thứ ba và tất cả các quyền, quyền sở hữu cũng như lợi ích đối với tài sản đó sẽ vẫn duy trì (như giữa các bên) với Pestakill và người cấp phép của nó.

Dịch vụ của bên thứ ba

Khi sử dụng Dịch vụ, bạn có thể sử dụng các dịch vụ, sản phẩm, phần mềm, phần nhúng hoặc ứng dụng của bên thứ ba do bên thứ ba phát triển (“Dịch vụ của bên thứ ba”).

Nếu bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ của bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng:

  • Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bất kỳ ai về các trang web hoặc Dịch vụ của bên thứ ba.
  • Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Tài khoản

Khi việc sử dụng bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi có thể yêu cầu phải có tài khoản, bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin đầy đủ và chính xác khi bạn đăng ký tài khoản.

Bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình. Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin tài khoản của mình và giữ an toàn cho mật khẩu của mình.

Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Bạn không được chia sẻ hoặc sử dụng sai mục đích thông tin truy cập của mình. Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của bạn hoặc khi nhận thấy bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do Pestakill sở hữu hoặc kiểm soát. Đây có thể là những nguồn tài liệu, dẫn chứng cho bài viết, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi có liên quan đến nó.

Bạn có thể truy cập liên kết mà Pestakill cung cấp để xem nội dung tham khảo. Chúng tôi không khuyến khích hay yêu cầu bạn phải cung cấp thông tin hay làm bất kỳ một hành động nào khác trên trang web bên thứ ba.

Pestakill cũng sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy. dịch vụ.

Chúng tôi khuyên bạn nên đọc các điều khoản, điều kiện và chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào mà bạn truy cập.

Chấm dứt sử dụng

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc bất kỳ phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi bất cứ lúc nào, có hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo, có hiệu lực ngay lập tức.

Nếu bạn muốn chấm dứt Thỏa thuận hoặc tài khoản Pestakill của mình, bạn chỉ cần ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Tất cả các điều khoản của Thỏa thuận mà về bản chất có hiệu lực sau khi chấm dứt sẽ vẫn có hiệu lực khi bị chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các điều khoản về quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm pháp lý.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”. và trên cơ sở “SẴN CÓ”. Pestakill và các nhà cung cấp cũng như người cấp phép của nó từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.

Pestakill cũng như các nhà cung cấp và người cấp phép của Pestakill đều không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng Dịch vụ của chúng tôi sẽ không có lỗi hoặc việc truy cập vào Dịch vụ đó sẽ liên tục hoặc không bị gián đoạn.

Bạn hiểu rằng bạn tải xuống từ hoặc lấy nội dung hoặc dịch vụ thông qua Dịch vụ của chúng tôi theo quyết định riêng và chịu rủi ro.

Thẩm quyền và luật áp dụng

Ngoại trừ trong phạm vi luật hiện hành có quy định khác, Thỏa thuận và mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Việt Nam.

Địa điểm thích hợp cho mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận và mọi quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ là các tòa án Việt Nam.

Thay đổi điều khoản

Pestakill có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ cho bạn biết bằng cách đăng lên trang web của chúng tôi hoặc gửi cho bạn email hoặc thông tin liên lạc khác trước khi những thay đổi có hiệu lực. Thông báo sẽ chỉ định một khoảng thời gian hợp lý mà sau đó các điều khoản mới sẽ có hiệu lực.

Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo ít nhất 30 ngày trước khi có những thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi của chúng tôi thì bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong khoảng thời gian thông báo được chỉ định hoặc khi những thay đổi đó có hiệu lực.

Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sẽ phải tuân theo các điều khoản mới.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ
contact@pestakill.com.


Cập nhật lần cuối: ngày 5 tháng 10 năm 2023

Võ Vũ
Follow me
0903 682 456
0903 682 456
error: Cấm sao chép!